11 Şubat 2013 Pazartesi

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları


FERDİ KAZA SİGORTASI GENEL ŞARTLARI
Madde 1- İşbu poliçe, aşağıdaki şartlar dairesinde, sigortalıyı sigorta müddeti içinde maruz kalacağı
kazaların neticelerine karşı temin eder.
Madde 2- Bu poliçedeki kaza tabirinden maksat ani ve harici bir hadisenin tesiri ile sigortalının iradesi
dışında ölmesi veya cismani bir arızaya maruz kalmasıdır.
Madde 3- Aşağıdaki haller de kaza sayılır.
a) Birdenbire ve beklenilmeyen bir şekilde intişar eden gazların teneffüsünden.
b) Yanıklardan ve ani bir hareket neticesinde adale ve sinirlerin incinmesi, burkulması ve
kopmasından.
c) Yılan veya haşerat sokması neticesinde husule gelen zehirlenmeler.
d) Isırılma neticesinde meydana gelen kuduzdan.
mütevellit vefat hali veya cismani arızalar.
Madde 4- Aşağıdaki haller kaza sayılmaz.
a) Her nevi hastalıklarla bunların neticelerinin ve marazi bir halin,
b) Sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vukua gelmediği takdirde, sühunetin, donma,
güneş çarpması ve konjestion gibi tesirlerinin,
c) Herhangi akıl ve ruh haleti ile olursa olsun, intiharın veya intihara teşebbüsün,
d) Aşikar sarhoşluğun, sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği ahvalde uyuşturucu
madde kullanmanın,ilaç ve zararlı madde almanın,
e) Sigortanın şümulüne giren bir kazanın icap ettirmediği cerrahi müdahalenin (ameliyatın) ve her
türlü şua tatbikinin, tevlit ettiği vefat hali veya cismani arızalar.
Madde 5- Aşağıdaki haller sigortadan hariçtir:
a) Harp veya harp mahiyetindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma veya bunlardan doğan iç
kargaşalıklar,
b) Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirak,
c) Cürüm ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs,
d) Tehlikede bulunan eşhas ve malları kurtarmak hali müstesna, sigortalının kendisini bile bile
ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,
e) Seylâp,
f) Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve
kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,
g) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları
önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,
Suda boğulmalar, sigortanın şümulüne giren bir kaza neticesinde vuku bulmadığı takdirde
sigortadan hariçtir.
MADDE 6- Aksine mukavele yoksa aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir:
a) Motosiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek,
b) Açık deniz balıkçılığı ile sürek ve sürgün avları, yaban domuzu vesaire vahşi hayvan avcılığı ve
yüksek dağlarda avcılık,
c) Dağlara ve cümudiyelere tırmanma suretiyle yapılan dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan,
bilumum sporlar (kayak, patinaj, hokey ve bobsley gibi); cirit oyunu, manialı binicilik, polo,
rugbi, eskrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporlar ile ağır ve tehlikeli
jimnastik hareketleri ve profesyonel spor hareketleri,
d) Her nevi spor müsabakaları ile sürat ve mukavemet yarışları,


ferdi kaza poliçesi genel şartları,ferdi kaza sigortası teminatları,ferdi kaza sigortası genel şartları 2013,ferdi kaza koltuk sigortası genel şartları,hayat sigortasi genel şartlari,ferdi kaza sigortası kapsamı,ferdi kaza sigortası hesaplama

Benzer Yazılar

Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları
4/ 5
Oleh